คนสื่อโฆษณาเข้าอบรม “#SaveBrands โฆษณาอย่างไรให้แบรนด์รอด”

สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และภาคภาครัฐ และเอกชน จัดอบรม หัวข้อ “#SaveBrands โฆษณาอย่างไรให้แบรนด์รอด” เพื่อพัฒนาความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง ในการสร้างสรรค์สื่อโฆษณาที่สอดคล้องตามหลักจรรยาบรรณและจริยธรรมของการโฆษณาและถูกต้องตามกฎหมาย โดยเนื้อหาในการอบรมแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่ “#SaveBrandsinDigitalEra จริยธรรมช่วยรักษาแบรนด์ได้อย่างไร” โดยคุณรติ พันธุ์ทวี นายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย และ คุณวิทวัส ชัยปาณี Worldwide ChairmanCREATIVE JUICE \ WORLD GROUP หัวข้อ #SaveRightAdvertising แลกเปลี่ยนมุมมองการกำกับดูแลโฆษณา โดย ดร. ศรัณย์ รักษ์เผ่า ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และ ภญ.อรัญญา เทพพิทักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปราม การกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรป.) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และหัวข้อ #SaveCreativeContent การสร้างสรรค์โฆษณาโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม โดย คุณสหรัฐ สวัสดิ์อธิคม Managing Director และ Executive Creative Director /CJ WORX และ ดร. นิวัต วงศ์พรหมปรีดา รองนายกสมาคมฯ ฝ่ายมาตรฐานวิชาชีพ

คุณอ่อนอุษา ลำเลียงพล นายกกิตติมศักดิ์สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “เป็นโอกาสอันดีที่นักวิชาชีพหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการทำสื่อโฆษณา มาร่วมเข้าการอบรมในครั้งนี้ ในฐานะที่เราเป็นคนทำสื่อโฆษณา มีอิสรภาพทางความคิดไอเดียในการสร้างสรรค์งานโฆษณา เราจะทำอย่างไรให้ตราชั่งทั้งสองข้างไม่เอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง ก็คือการทำโฆษณาเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับแบรนด์หรือสร้างยอดขาย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องคิดต่อไปด้วยว่างานที่เราสร้างสรรค์ขึ้นมาต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสังคม เพื่อให้แบรนด์ไม่อายุสั้น และเติบโตไปได้อย่างยั่งยืน”