มูลนิธิเอสซีจีคว้ารางวัลระดับเอเชีย “Asia Responsible Enterprise Awards 2023”

มูลนิธิเอสซีจี คว้ารางวัล Asia Responsible Enterprise Awards 2023 สาขา Investment in People จาก Enterprise Asia เผยผลงานดีเด่นด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการขับเคลื่อนแนวคิด “Learn to Earn เรียนรู้เพื่ออยู่รอด” ที่มุ่งพัฒนาและสร้างศักยภาพให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ พร้อมรับมือกับความท้าทายในอนาคต

นางสาวสุวิมล จิวาลักษณ์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิเอสซีจี เปิดเผยว่าจากการที่มูลนิธิได้เล็งเห็นถึงความท้าทายด้านการศึกษาในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จึงมุ่งส่งเสริมแนวคิด Learn to Earn เรียนเร็ว จบเร็ว มีงานรองรับ ด้วยการสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อการมีอาชีพ ให้ทักษะความรู้ (Hard skills) ได้แก่ ทุนด้านสาธารณสุข และเทคโนโลยี (IT) จำนวนทั้งสิ้น 1,300 ทุน รวมทั้งพัฒนาศักยภาพ เติมทักษะชีวิต การอยู่ร่วมกับผู้อื่น (Soft skills) ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่มีทักษะพร้อมรับมือโลกที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว จนทำให้มูลนิธิเอสซีจี ได้รับรางวัล Asia Responsible Enterprise Awards 2023 (AREA) ในสาขา Investment in People จาก Enterprise Asia

ทั้งนี้ Enterprise Asia เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ถือกำเนิดขึ้นในประเทศมาเลเซีย มีภารกิจหลักคือการมุ่งส่งเสริมและพัฒนาองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชีย และได้ดำเนินการคัดเลือกองค์กรที่มีผลงานดีเด่นในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนจากกว่า 19 ประเทศ จนถึงปัจจุบัน มีองค์กรเข้าร่วมประกวดมาแล้วรวมทั้งสิ้น 3,367 แห่ง โดยที่ปีนี้ มูลนิธิเอสซีจี  มีผลงานที่โดดเด่นในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพบุคคล จนได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลในครั้งนี้  ในปีนี้ มี 115 องค์กร จาก 10 ประเทศ เข้ารับรางวัลในสาขาต่างๆ โดยได้มีการประกาศผลรางวัลในงาน Showcasing The ESG Championship ไปเมื่อวันที่ 30 มิถุนายนที่ผ่านมา ณ โรงแรม NAGAWORLD กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา

“เพราะมูลนิธิเอสซีจี “เชื่อมั่นในคุณค่าของคน” เราตระหนักดีว่า ไม่มีการลงทุนใดจะคุ้มค่าไปกว่า การลงทุนในทรัพยากร ‘คน’ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน เพราะพวกเขาคือกำลังสำคัญที่จะขับเคลื่อนสังคม การลงทุนที่คนของวันนี้ คือการสร้างอนาคตในวันหน้า” สุวิมล จิวาลักษณ์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิ เอสซีจี ย้ำถึงพันธกิจหลักขององค์กร

นอกจากนี้ มูลนิธิเอสซีจี ยังคงเดินหน้าสร้างการรับรู้ และความเข้าใจแนวคิด Learn to Earn เพื่อให้เด็กไทย “เรียนรู้เพื่ออยู่รอด” ได้ในชีวิตจริง  ด้วยการขยายแนวคิดนี้ไปสู่สถาบันการศึกษา ครู ผู้ปกครอง เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมมากขึ้น และเพื่อให้เกิดความตระหนักในความเป็นจริงที่ว่า คนที่จะประสบความสำเร็จได้นั้น ไม่ได้เป็นแต่เพียงนักเรียนที่เรียนเก่งเท่านั้น แต่ต้องเป็นคนที่เก่ง ดี และมีน้ำใจ  ล่าสุดได้เปิดตัวแคมเปญไฮไลท์สำหรับปีนี้ไปคือ Gen Will Survive พร้อมทั้งกิจกรรมนำร่องคือ “Best Survivor Awards” ที่กำลังเปิดรับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่15 กรกฎาคม 2566 นี้