งานการประชุมวิชาการระดับชาติด้านเวชศาสตร์วิถีชีวิตและการดูแลสุขภาวะแบบองค์รวม ครั้งที่ 1  ปี 2566 

(1st Thailand’s National Conference on Lifestyle Medicine and Holistic-Integrative Wellness Care) 

ศ.เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารัศมี ประธานวิชาการฝ่ายฝึกอบรมและสอบแพทยสภา และ นายแพทย์ ตนุพล วิรุฬหการุญ ประธานคณะผู้บริหารบีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก และ บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรในงานการประชุมวิชาการระดับชาติด้านเวชศาสตร์วิถีชีวิตและการดูแลสุขภาวะแบบองค์รวม ครั้งที่ 1 ของประเทศไทย โดยมี รศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านเวชศาสตร์วิถีชีวิต (นบส.วช.)นพ.สมพงษ์ ชัยโอภานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมอนามัย และ ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมให้เกียรติแลกเปลี่ยนความรู้ณ ห้องบลูไดมอนด์บอลรูม 1 โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์สไตลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี เมื่อเร็วๆนี้