อ.ส.ค. ร่วมรณรงค์วันดื่มนมโลก “นมยิ่งดื่ม ยิ่งดี”

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค นมโคสดแท้ 100% ไม่ผสมนมผง ร่วมมือกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน เนื่องในวันดื่มนมโลก (World Milk Day) โดยมีการรณรงค์กระตุ้นให้ประชาชนดื่มนมมากขึ้น และเป็นการสร้างการเติบโตในอุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑ์นมทั้งระบบ

ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เปิดเผยว่า เนื่องในวันดื่มนมโลก (World Milk Day) ทางอ.ส.ค. ได้ร่วมจัดกิจกรรมวันดื่มนมโลกภายใต้คอนเซ็ปต์ “นมยิ่งดื่ม ยิ่งดี” โดยมีการร่วมมือกับหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยจัดกิจกรรมสำนักงาน อ.ส.ค. ทั้ง 5 ภาค ได้แก่ สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม ณ สวนสัตว์เชียงใหม่, สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรม ณ Thai-Denmark Milk Land สาขาพิษณุโลก, สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรม ณ ตลาดต้นตาล, สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรม ณ ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร, และสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรม ณ หน้าอำเภอเมืองปราณบุรี นอกจากนี้ อ.ส.ค. ยังร่วมมือกับผู้ประกอบการ และหน่วยงานเอกชน โดยร่วมจัดกิจกรรมกับร้านนม
Thai-Denmark Milk Land , Milk Shop แจกนม 1 แก้วทันที เมื่อซื้อเครื่องดื่ม 1 แก้วภายในร้านThai-Denmark Milk Land 16 สาขาที่ร่วมรายการ, กิจกรรมร่วมกับร้าน McDonald’s (5 สาขา ได้แก่ เซียร์ รังสิต, เอ็มพาร์ค รังสิตคลอง3, กลาสเฮ้าส์ รัชดา 17, แมกซ์แวลูหลักสี่, ซูพรีม สามเสน), กิจกรรมร่วมกับ ปตท. สำนักงานใหญ่ โดยจำหน่ายนมราคาพิเศษในวันพุธ-ศุกร์ ตลอดเดือน มิถุนายน 2562 และกิจกรรมกับสวนน้ำ Vana Nava Hua Hin แจกนม 1 แก้วทันที เมื่อซื้อเครื่องดื่ม 1 แก้ว เป็นต้น

ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ (ผอ.อ.ส.ค.) ยังกล่าวอีกว่า “นอกจากการจัดกิจกรรมกับผู้ประกอบการ และหน่วยงานเอกชนภายนอกแล้ว อ.ส.ค. ยังร่วมมือรณรงค์การบริโภคนมภายในองค์กรของเราด้วย โดยแจกนมให้แก่พนักงาน อ.ส.ค. ทั้ง5สำนักงานภาค และ สำนักงานกรุงเทพฯ เพื่อเป็นการการรณรงค์จากภายในองค์กรออกสู่ภายนอก ทั้งการร่วมกิจกรรมกับร้าน Thai-Denmark Milk Land และ Milk Shop และหน่วยงานอื่นๆ ก็เพื่อกระตุ้นให้เกิดการบริโภคนมมากขึ้น และตอบสนองต่อนโยบายของภาครัฐ ในการส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยทุกเพศทุกวัยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงด้วยการดื่มนม การรณรงค์การดื่มนมยังช่วยสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้แก่อาชีพการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรไทยรวมถึงสหกรณ์โคนมทั่วทุกภูมิภาค ให้มีความเติบโตตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำอีกด้วย”

ทั้งนี้ การส่งเสริมการบริโภคนมในประเทศไทยเป็นหนึ่งในห้ายุทธศาสตร์พัฒนาโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ตั้งเป้าหมายการบริโภคนมของคนไทยในปัจจุบันให้เพิ่มสูงขึ้น จากปัจจุบันคนไทยดื่มนม 18 ลิตร/คน/ปี เพิ่มขึ้นเป็น 25 ลิตร/คน/ปี  ภายในปี 2564 ซึ่งดำเนินการผ่านโครงการต่างๆ อาทิ โครงการอาหารเสริม (นม)โรงเรียน และ โครงการรณรงค์บริโภคนมในสถาบันการศึกษา เป็นต้น โดย อ.ส.ค. ได้เปิดร้าน Milk Shop ในสถาบันการศึกษาแล้วหลายแห่งและจะกระจายไปทั่วทุกภูมิภาค เพื่อรณรงค์การบริโภคนมให้เพิ่มขึ้นในกลุ่มนักเรียนนักศึกษา สำหรับร้าน Thai-Denmark Milk Land คาเฟ่นม ที่เปิดภายนอกสถาบันการศึกษา สำหรับบุคคลทั่วไปให้เข้าถึงร้านนมคุณภาพดี เป็นนมโคสดแท้ 100% ไม่ผสมนมผง จากฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค ที่เป็นผลผลิตมาจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ซี่งช่วยสร้างความยั่งยืนให้แก่อาชีพการเลี้ยงโคนมแก่เกษตรกร และกลุ่มสหกรณ์โคนมไทยให้ยั่งยืนสืบไป